ekstraordinær generalforsamling 2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Hundslund Internet Antenneforening, tirsdag den 3.
Maj 2016 kl. 1900 i kirkehuset.
Hans jørgen Nymark indledte og foreslog Troels Michaelsen som ordstyrer. Troels takkede for
valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Dagsorden:
1 valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
ad 1: Michael Høj stillede op og blev valgt. Der var ikke andre der stillede op. Bestyrelsen
blev af generalforsamlingen bakket op i at fortsætte uden at der er valgt suppleanter.
2 vores installations fremtid.
Skal vi have alternative muligheder i stedet for vores nuværendesystem - og hvad koster det.
(Dagsprisen på fibernet er 279 kr. Ved Energi Midt hvis man er så heldig at have det indlagt!)
Oplæg ved Hans Jørgen Nymark og Knud Naldal. Der var indhentet tilbud med rabat fra TDC ,
Energi Midt og Telenor. Alle løsninger var dyrere end det nuværende net. Keld Holmelund
redegjorde for nettets status. Det kører stabilt og der er aftale om teknisk bistand udefra og
foreningen har ca. 160000 kr på kontoen.
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at fortsætte driften af nettet. Bestyrelsen skal
konsolidere og opgradere nettet som vedtaget på tidligere generalforsamlinger, således at
medlemmerne såvidt det er teknisk muligt alle skal have modtage udstyr af samme beskaffenhed
før der foretages udbygninger af nettet eller større tekniske opgraderinger. Bestyrelsen skal holde
sig orienteret om andre muligheder for internet og løbende vurdere om det er økonomisk og
arbejdsmæssigt forsvarligt at fortsætte driften af det bestående net.
3 Frivilliges arbejdskraft i foreningen- hvad indebærer det?
Indlæg fra hans jørgen Nymark og Keld Holmelund. Bestyrelsen blev opfordret til at
udnytte de muligheder for honorering af arbejde der allerede er beskrevet i
vedtægterne. Ingen beslutninger
4 Evt.
Referenten og hans jørgen Nymark takkede for god ro og orden, og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.

Del siden