Referat fra ordinær generalforsamling i Hundslund Internet Antenneforening

tirsdag den 20. marts 2013

kl. 19.00 i kirkehuset.

Der var fremmødt 4 medlemmer og 3 fra bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:

Kaj Pedersen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Knud Naldal fremlagde formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Beretningen vedhæftes.

 

3. Aflæggelse af regnskab:

Regnskabet blev fremlagt af Knud Naldal, da Arne Overgaard ikke var til stede.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år:

Bestyrelsens forslag til budget blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog at ændre medlemskontingent fra 75 kr. pr. måned til 125 kr. pr. måned og uændret indskud på 1.450 kr.

Forslaget blev godkendt.

 


5. Eventuelle forslag:

Bestyrelsen foreslår nedenstående vedtægtsændring.

Nuværende tekst: 

§26. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær ognetadministrator. Bestyrelsen kan vælge en netadministrator samt kasserer uden for bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at disse aflønnes.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner fuldmagt.

 

Ændres til:

§26. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 3 og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og netadministrator. Bestyrelsen kan vælge en netadministrator samt kasserer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at disse aflønnes.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner fuldmagt.

Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant:

På valg til bestyrelsen er: Troels Michaelsen, Bjarne Sønniksen og Arne Overgaard.

Troels Michaelsen og Arne Overgaard begge er villige til genvalg.

På valg til bestyrelsessuppleanter er: Jens Knudsen og Kaj Pedersen.

 

Til bestyrelsen blev valgt: Troels Michaelsen, Arne Overgaard, Jens Knudsen og Kjeld Holmelund og Hans Jørgen Nymark.

Til bestyrelsessuppleanter blev valgt: Kaj Pedersen og Mathias Nielsen.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

 På valg til henholdsvis revisor og revisorsuppleant er Per Winther og Tom Schneider.

Begge blev genvalgt.

 


8. Eventuelt:

Der var ikke indkommet punkter til eventuelt.

 

Referent

Michael Huzell

 

Hundslund Internet Antenneforening.
Beretning 2012.


Jeg vil begynde med at oplyse, at vi pr. 31.12.2012 havde 85 medlemmer. Der har i året både været tilgang og afgang af medlemmer, men en samlet netto fremgang på 8 medlemmer.

Jeg vil herefter fortælle lidt om hvad bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år.


Først vil jeg fortælle, at vi har lavet en lille udvidelse af vores dækningsområde.
Vi fil i foråret en henvendelse fra nogle borgere, der bor vest for Falling.
De havde det problem, at de i deres område havde en rigtig langsom
internetforbindelse, og at de ikke ville kunne komme med på den nye fiber
forbindelse, der ellers er etableret i Falling by.
De spurgte derfor om det var mulig, at blive medlemmer hos os.
Vi drøftede det i bestyrelsen og blev enige om, at vi ville forsøge at hjælpe dem.
Vi lavede nogle prøver, for at finde ud af, om vi i det hele taget kunne sende derud.
Disse prøver resulterede i, at vi kunne sende til en høj silo, hvorfra vi kunne sende
videre til de interesserede.
Vi har fået 6 medlemmer i dette område og et par stykker mere er på vej.


Som et kuriosum kan jeg også lige fortælle, at ejeren af siloen i Falling, spurgte om vi
ikke også kunne sende til ham.
Nu er det lige det, at han bor i Gylling Skov, hvilket medfører, at vi skal sende over
en afstand på omkring 13 km.
Da han også der har en meget høj silo (30 m.), viste det sig, at dette godt kunne lade sig gøre.


Som jeg fortalte sidste år, er vi i gang med at udskifte hele vort sendenet.
Vi har fortsat dette arbejde, og er meget snart i mål.
Det betyder, at alle medlemmer nu har Nano stationer, og at vi vil have de sidste
sendere udskiftet her i foråret.
Vi vil også skifte frekvenser fra 2,4 Ghz til 5 Ghz i de sidste byområder.

Det drejer sig om senderne på skolen og Søndervej.
I den forbindelse, skal de medlemmer der får signal fra disse sendere, få en ny
husstandsmodtager i stedet for den de har nu.
I Oldrup har vi allerede skiftet til 5 Ghz. Dette har været rigtig godt.


Vi vil herefter kun have ganske få medlemmer der fortsat modtager på 2,4 Ghz.
De bor alle i områder med spredt bebyggelse, hvor det ingen problemer giver at
fortsætte på denne frekvens.
I forbindelse med det store ombygningsprojekt, renoverer vi også alle vore
installationer.
Udstyret bliver langt lettere at servicere og heller ikke så udsat for skade ved f.eks.
fugtindtrængen og kraftig blæst.


Dette store arbejde har kostet rigtig mange arbejdstimer, dels af bestyrelsen, men
også af Jens, som I alle kender, og af Kjeld, som er den praktiske gris fra Falling.
Kjeld er elektriker, hvilket vi nyder rigtig godt af.
Det er godt med sådan nogle folk, der hver for sig har en ekspertise. Det giver et
stærkt team.


Jeg kan også fortælle, at vi nu har fået en fiberforbindelse til varmeværket.
Det har øget hastigheden på nettet og givet en endnu mere stabil forbindelse.
Vi er fortsat kunde hos TDC, men til en betydelig højere pris.
Vi har købt en 50/50 Mbit forbindelse, hvilket p.t. ser ud som tilstrækkelig.
Hvis behovet viser sig at blive højere, kan vi let få opgraderet hastigheden.
Det sker jo rigtig meget inden for vores område, der måske vil kræve større kapacitet.


Jeg vil i parentes lige bemærke, at både den store renovering og udskiftning af udstyr
har været ret bekostelig.
Ligeledes er den højere pris fra TDC også med til at forøge foreningens udgifter.
Disse forhold vil vi komme nærmer ind på under regnskab og budget.


Jeg vil også igen minde jer om vores hjemmeside, hvor I kan finde praktiske
oplysninger og almindelig orientering om vores forening.


Hvis I ikke selv kan klare et opstået problem, kan I ringe på supporttelefonen, der har nr. 25 78 35 10.
Skriv dette nummer op et sted, det er for sent at se dette på nettet, når det er gået ned.


Det er normalt Bjarne der tager telefonen, men i hans fravær, er det en anden af
bestyrelsen der har vagten.


Også i år vil jeg takke hele bestyrelsen og vores to gode hjælpere for det store arbejde
I har gjort. Ikke mindst i det sidste års tid har I brugt mange timer.
– Jeg synes vi har en rigtig god blanding af forskellig ekspertise. Det gør, at vi næsten kan klare alle opgaver selv.


Jeg vil også takke jer for jeres gode humør.
Det skal være sjovt at lave internet, ellers går det ikke.


Også i år vil jeg takke Jonna og Jens for praktisk hjælp ved forplejningen her i aften.


Knud Naldal

Del siden