generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hundslund Internet Antenneforening tirsdag den 6. marts kl. 19.00 i kirkehuset.

 

Frem mødet til mødet 17 personer incl bestyrelsen.

 

Med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

Casper Breinholt blev foreslået og valgt. – Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

* Beretningen vedhæftes.

 

 

3. Aflæggelse af regnskab.

Blev fremlagt af Knud Naldal, da Arne Overgaard ikke var til stede.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 


4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.

Bestyrelsens forslag til budget blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent på 75 kr. pr. måned og ændret indskud til 1450 kr.

Forslaget blev godkendt.

 


5. Eventuelle forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

 

§ 19 ændres fra nedenstående tekst:

Ordinær generalforsamling skal afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. Indkaldelse til generalforsamling sker ved 1) annoncering i dagspressen eller 2) ved husstandsomdelt skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem eller 3) ved fremsendelse af e-mail til medlemmet (med anmodning om kvittering) senest 21 dage før. Vedr. den sidste (nr 3): Er e-mail indkaldelsen ikke åbnet, skal medlemmet have skriftligt eller telefonisk besked inden 7 dage før generalforsamlingen.

Til ny tekst:

Ordinær generalforsamling skal afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. Indkaldelse sker ved ved fremsendelse af e-mail til medlemmerne senest 21 dage før datoen for afholdelse af generalforsamlingen.

Forslaget blev godkendt.

 

 

§ 32 ændres fra nedenstående tekst:

Medlemskab af foreningen kan opsiges med 6 måneders varsel til den første i måneden. Hvis et medlem ønsker midlertidigt at stille sit medlemskab i bero, kan dette ske med 6 måneders varsel og mod betaling af de til enhver tid gældende takster for henholdsvis afbrydelse og genetablering af adgangen. Opsigelsen skal ske skriftligt til kassereren. Ved fraflytning er tidsfristen 3 måneder.

Til ny tekst:

Medlemskab af foreningen kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i måneden. Hvis et medlem ønsker midlertidigt at stille sit medlemskab i bero, kan dette ske med 1 måneds varsel og mod betaling af de til enhver tid gældende takster for henholdsvis afbrydelse og genetablering af adgangen. Opsigelsen skal ske skriftligt til kassereren.

Forslaget blev godkendt.

 

 

§ 37 ændres fra nedenstående tekst:

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 3/4 af de tilsluttede husstande stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanter for 3/4 af de tilsluttede husstande, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer. Der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Anvendelsen af eventuel formue/overskud ved nedlæggelse af foreningen afgøres af generalforsamlingen. Ved ophør forpligter foreningen sig til at fjerne opsat udstyr.


Til ny tekst:

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 3/4 af de tilsluttede husstande stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanter for 3/4 af de tilsluttede husstande, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer. Der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Anvendelsen af eventuel formue/overskud ved nedlæggelse af foreningen afgøres af generalforsamlingen. Ved ophør forpligter foreningen sig til at fjerne opsat fælles udstyr. Nedtagning og evt. bortskaffelse af  husstandssende/modtageenheder, kabler m.v. opsat hos de enkelte medlemmer påhviler medlemmet selv.

Forslaget blev godkendt.

 

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Afgående fra bestyrelse er: Michael Huzell og Knud Naldal. – Begge er villige til genvalg.

Afgående bestyrelsessuppleanter er: Jens Knudsen og Kaj Pedersen: - Begge er villige til genvalg

Alle blev genvalgt til bestyrelsen.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Afgående revisor er Per Winther og afgående revisorsuppleant er Tom Schneider

Begge blev genvalgt.

 

8. Eventuelt.

Der var ikke indkommet forslag.

 

Referat af michael Huzell

Formandens for beretning 2011.

Jeg vil begynde med at oplyse, at vi pr. 31.12.2011 havde 87 medlemmer.

Der har i året både været tilgang og afgang af medlemmer, men en samlet netto fremgang på 4.

Jeg vil herefter, i tilfældig rækkefølge, fortælle lidt om hvad bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år.

I 2011 har vi fortsat arbejdet med at udskifte husstandsmodtagerne af mærket Buffalo til de nye Nanostationer.

Disse nye modtagere har vist sig at være betydelig mere stabile. Så i det nye år vil vi

fortsætte med dette arbejde.

 

Vi har også skiftet udstyr på varmeværket, så vi nu sender både på 2,4 Ghz og på 5 Ghz. Dette har givet os mulighed for at skifte de medlemmer, der har haft problemer med at få et rigtig godt signal, til 5 Ghz.

 

Det har dog vist sig, at netop 5 Ghz senderen er blevet ustabil på det sidste. Derfor har vi flyttet de få som var blevet flyttet til 5 Ghz senderen tilbage til 2,4 Ghz.

 

Vi vil derfor vente med at flytte flere, til 5 Ghz snderen er repareret. Det vil ske når vejret bliver mere sommerligt, da vi skal op at kravle i højden ved varmeværket.

 

Vi har i årets løb kun haft ganske få nedbrud på vort sendenet. Disse er blevet klaret meget hurtig af vore dygtige bestyrelsesmedlemmer, der altid, uanset tidspunkt, er gået i gang med at foretage fejlfinding og nødvendige reparationer.

 

Vi har dog haft enkelte nedbrud, som vi ingen indflydelse har på.

Det er når TDC har haft nedbrud. De er dog også rimelig hurtigt blevet afhjulpet.

 

Jeg kan også oplyse, at foreningen har sponsoreret modtageudstyr og gratis forbindelse til net cafeen ved købmandsgården, således at man der kan give hjælp og undervisning til borgere, der gerne vil have hjælp til at komme på internettet og i øvrigt lære mere om at bruge deres pc.

 

Vi levere kun forbindelsen. Vi har ikke noget at gøre med det øvrige.

Denne forbindelse belaster slet ikke vort net, da det kun er en meget begrænsede aktivitet her.

Vedrørende foreningens hjemmeside:

Denne er nu blevet opdateret, så det der nu står på siden er relevant for vore medlemmer.

Det gælder oplysninger om selve foreningen og praktiske vink, der kan hjælpe, hvis der opstår problemer.

Jeg vil lige igen minde jer om at support telefonen har nr. 25 78 35 10.

Skriv dette nummer op et sted, det er for sent at se dette på nettet, når dette er gået ned.

Det er normalt Bjarne der tager telefonen, men i hans fravær, er det en anden af bestyrelsen der har vagten.

 

Vi arbejder konstant på at få et bedre og mere stabilt net.

Det gør vi blandt andet ved hele tiden at være opmærksom på, hvad vi kan forbedre eller ændre.

Som jeg fortalte, har vi skiftet eller vil skifte, husstandsmodtagerne til typen Nanostation.

Vores sendeudstyr er af typen Mikrotik.

Dette udstyr har hidtil fungeret meget godt, men vi har dette problem, at der, ud over Troels og Bjarne, kun er ganske få (2 personer) vi kan få hjælp af, hvis vi får et nedbrud

Det synes vi ikke er helt betryggende.

 

Vi har derfor set os om efter noget udstyr, der er mere service venlig, og hvor det er muligt at få lettere hjælp, hvis der opstår problemer, Vi har også fundet ud af, at samme firma der producere Nanostationerne, også laver sendeudstyr.

 

Vi er i gang med at afprøve dette udstyr, og de hidtidige resultater er meget lovende.

Hvis vi finder, at udstyret er det rigtige, vil vi her i 2012 skifte til dette.

Som vi ser det, vil dette også forbedre hele infrastrukturen, således at vi også kan sende med højere hastighed.

 

Vi er også i gang med at undersøge hvad det vil koste, at få en betydelige hurtigere internet forbindelse.

Det er jo sådan, at efterspørgslen efter hurtigt internet er meget stigende. Derfor forsøger vi også her at være på forkant med udviklingen.

Hvis vi vil have en hurtigere forbindelse, vil dette koste en del mere, men vi tror vi kan holde prisen inden for budgettet.

Vi forhandler med forskellige udbydere, hvor vi forsøger at presse prisen så meget som muligt.

 

Også i år vil jeg takke hele bestyrelsen for jeres store arbejde.

Jeg synes vi har en fantastisk blanding af ekspertise der gør, at vi næsten kan klare alle opgaver selv.

 

Jeg vil også takke jer for jeres gode humør der gør, at det er en fornøjelse at være formand.

Endelig vil jeg takke Jonna og Jens for praktisk hjælp ved forplejningen her i aften.

Del siden