Gen.Forsam.2014

 

Hundslund Internet Antenneforening indkalder, i

henhold til foreningens vedtægter, til ordinær generalforsamling.

Onsdag den 19 marts 2014 kl. 19.00 i mødelokalet i hallen.

 

 

 

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

     Peter Kjeldgaard.

 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

     Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

     Beretningen vedhæftes.

 

3. Aflæggelse af regnskab.

    Der ingen kommetarer

 

4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.

Kontingent og indskud er uændret.

 

5. Eventuelle forslag.

 

Bestyrelsen foreslår følgende 2 vedtægtsændringer:

 

Nuværende tekst:

§33 a. Ved ophør af medlemskab skal udstyr leveret af foreningen (husstandssende/modtageenhed), tilbageleveres til foreningen senest 8 dage efter ophørsdato

 

Ændres til: 

§33 a. Ved ophør af medlemskab skal udstyr leveret af foreningen (husstandssende/modtageenhed), tilbageleveres til foreningen senest 8 dage efter ophørsdato. Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse af foreningen.

Genralforsamlingen vedtog dette.

Nuværende tekst:

§5. Der er kun i ganske særlige tilfælde muligt at få en fast IP-adresse, da foreningen kun er tildelt et Begrænset antal adresser.

 

Foreslås at udgå, da alle har en fast ip. adresse, og derfor ikke er relevant mere.

 

Genralforsamlingen vedtog dette.

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Afgående fra bestyrelsen er: Knud Naldal, Jens Knudsen og Michael Huzell.

Jens og Michael er villige til genvalg. Knud ønsker ikke genvalg.

Jens og Michael blev genvalgt og Bjarne Sønniksen blev valt ind

 

Afgående bestyrelsessuppleanter er: Mathias Nielsen og Kaj Pedersen

Kaj Pedersen og Arne Mayoh blev som bestyrelsessuppleanter.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Afgående revisor er Per Vinther og afgående revisorsuppleant er Casper Breinholt.

Per Vinther og Casper Breinholt blev begge genvalgt.

 

8. Eventuelt.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Hundslund Internet Antenneforening.
Beretning 2013.

Også i år vil jeg begynde med at oplyse, at vi pr. 31.12.2013 var 102 medlemmer i vores forening.
Der har i året været både tilgang og afgang af medlemmet, men vi har en samlet netto fremgang på 17 medlemmer, hvilket er meget tilfredsstillende.
Vi har også i år haft gang i rigtig mange opgaver.
Som jeg nævnte sidste år, var vi i gang med en gennemgående renovering af hele vort sendenet, således at vi kan få så høj en sikkerhed mod nedbrud som mulig.
Dette arbejde er fortsat i 2013. Dels ved udskiftning af dele til en bedre kvalitet og samtidig bedre sikring mod indtrængning af vand og mod kraftig vind.
Vi fik også i 2013 en henvendelse fra nogle borger i området omkring Præsthøjvej og Petersholmsvej, der gerne ville være medlemmer hos os.
Vi besluttede at forsøge at etablere en forbindelse derud, hvilket også lykkedes.
Det skete ved, at vi lavede et link til Østerskovgård og herfra endnu et til Præsthøjvej.
På denne måde blev det mulig, at dække et rigtig stort område.
Vi har fået mange nye medlemmer fra dette område, og vi har kun fået gode tilbagemeldinger.
Det blev ellers en lidt større opgave end forventet, idet vi umiddelbart før vi skulle i luften, løb ind i orkanen Bodil, hvilket medførte at begge de to nye sende maste bøjede sammen. – Vi måtte så i gang på ny med noget kraftigere grej, som kan tåle betydelig mere vind.
Jeg kan i den anledning fortælle, at vi nu har tegnet en all-risk forsikring på vore sendere, så hvis endnu en orkan eller lynnedslag kommer, er vi godt forsikrede.
I forbindelse med tilgangen af de nye medlemmer og vel også øget brug af nettet, øgede vi hastigheden på vores fiber fra 50/50 Mbit ti 75/75 Mbit.
Dette har medført at vi nu kan se, at vi på alle tider af døgnet, har en rigtig god hastighed til alle medlemmer. – Vi tror dette er nødvendig med den øgede brug af nettet.
Alle disse nye tiltag har tæret meget på kassebeholdningen, men nu ser vores økonomi igen rigtig godt ud. – Vi har dog besluttet, at vi vil forsøge at få en god ”buffer” igen. - Der vil fortsat være ting der skal forbedres eller udskiftes.
Jeg kan også fortælle, at vi har fået henvendelser fra Alrø om evt. medlemskab af vores forening.
Vi har drøftet dette i bestyrelsen, og er endt med den beslutning, at vi ikke mente vi skulle udvide vores område hertil, men at vi gerne ville hjælpe den i gang med at lave deres egen forening.
Efterfølgende har vi også fået en henvendelse fra Hjernø, hvor vi har givert samme tilbagemelding.
Jeg har også fået en del opringninger fra andre steder i landet, hvor man gerne ville vide mere om vores forening.
Dette skyldes nok, at jeg for nogen tid siden fik en henvendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der gerne ville vide noget om vores forening, da der p.t. er mange overvejelse om hvorledes der kan etableres et godt internet ud til områder der ikke er dækket af fiberforbindelse.
Jeg skrev lidt om hvorledes vi gjorde.– Dette medførte, at vi i dag er nævnt på deres hjemmeside, som en mulig måde at få en god internet forbindelse.
Den 7. marts 2006 stiftede vi Hundslund Internet Antenneforening.
Vi var dengang 40 medlemmer, hvilket var tilstrækkelig til at vi havde økonomi til at gå i gang.
Ved megen entusiasme fra bestyrelsen, fik vi hurtigt nettet i gang, og siden har dette kørt uden mange afbrydelser. – Når der endelig har været problemer, har vi altid bestræbt os for at få tingene rette så hurtig som mulig.
Da det i aften er min sidste beretning, vil jeg sige tak til i bestyrelsen for alle årene, og håbe at I fortsat vil drive vores forening på en måde hvor I, samtidig med arbejdet, kan have det hyggelig og godt sammen.
Knud Naldal

Del siden