Genralforsamling 2011

Orientering fra HIA (Hundslund Internet Antenneforening) marts 2011.

Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 19.00 blev der afholdt generalforsamling i Klubhuset ved Hundslund skole.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Casper Breinholt blev foreslået og valgt. – Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Se beretningen efterfølgende.

3. Aflæggelse af regnskab.

Arne Overgaard var ikke til stede, så Knud Naldal (formanden) fremlagde regnskabet.

Det blev godkendt uden bemærkninger.


4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.

Knud Naldal fremlagde budget for 2011, da Arne Overgaard ikke var til stede.

Bestyrelsens forslag gik ud på at nedsætte medlemskontingentet fra 100 kr. pr. måned til 75 kr. pr. måned fra den 1. juli 2011.

Indskud på 2.000 kr. for nye medlemmer bliver nedsat til 1.450 kr.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.


5. Eventuelle forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

§ 8 ændres fra nedenstående tekst:

Foreningen er tilsluttet domænenavnet: www.Hundslund.dk . Herved kan medlemmerne få en e-mailadresse som xxxxx@Hundslund.dk.

Alle medlemmer er forpligtiget til at have en brugbar e-mailadresse, da al kontakt til medlemmet foregår via e-mail. Kun såfremt medlemmet har meddelt, at man pt. ikke er på nettet eller af anden grund ikke kan kontaktes via e-mail, skal andre kontaktmuligheder tages i brug.

Til ny tekst:

Alle medlemmer er forpligtiget til at have en brugbar e-mailadresse, da al kontakt til medlemmet foregår via e-mail. Kun såfremt medlemmet har meddelt, at man pt. ikke er på nettet eller af anden grund ikke kan kontaktes via e-mail, skal andre kontaktmuligheder tages i brug.

Det blev godkendt uden bemærkninger.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

  Afgående fra bestyrelsen er: Bjarne Sønniksen, Arne Overgaard og Troels Michaelsen.

Afgående bestyrelsessuppleanter er: Jens Knudsen og Kaj Pedersen .

Alle var villig til genvalg og alle blev genvalgt. Uden nogle mod kandidater.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Afgående revisor er Tom Schneider og afgående revisorsuppleant er Per Winther.

Per Winther er villig til genvalg.

 Per Winther blev valgt til revisor og

Casper Breinholt blev valgt til revisorsuppleant.          


8. Eventuelt.

Der blev stillet nogle tekniske spørgsmål til foreningen, som bestyrelsen svarede på til alles tilfredshed.

Der var mødt 13 frem til mødet inkl. Bestyrelsen.

Referent Michael Huzell

Formandens Beretning

Hundslund Internet Antenneforening.

Beretning 2010.


Jeg vil begynde med at oplyse, at vi pr. 31.12.2010 havde 80 medlemmer.

Der har i året både været tilgang og afgang af medlemmer, men en samlet netto fremgang på 4.

Jeg vil herefter, i tilfældig rækkefølge, fortælle lidt om hvad bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år.

Som jeg nævnet sidste år, var vi i gang med at ændre nogle af vore sendere 2,4 Ghz til 5 Ghz båndet.

Vi skiftede senderen på Torupvej til 5 Ghz  i 2009, og vi fortsatte i 2010 med at etablere en 5  Ghz sender, ud over den eksisterende 2,4 Ghz sender, på varmeværket.

Vi har derved fået mulighed for at skifte frekvens hos de medlemmer i dette område, der havde problemer med at modtage et godt signal. 

Da der ved de øvrige sendere ikke er problemer med kvalitet eller hastighed, vil vi ikke her foretage ændringer.

I 2010 ændrede vi download hastigheden fra 20 Mbit til 40 Mbit og upload hastigheden fra 10 Mbit til 5 Mbit.

Det er vores erfaring, at dette har medført en væsentlig forøgelse af download hastigheden hos de allerfleste medlemmer og at den reducerede upload hastighed ikke har givet gener.

Som det nok er de fleste bekendt, besluttede vi, sammen med borgerforeningen, at lukke mail adressen Hundslund.dk.

Dette skyldtes, at vi fik så megen ”spam” ind på denne adresse, at det ikke var mulig at lave effektive filtre imod dette.

Vi bad derfor alle om at finde en ny mail adresse senest den 31. januar 2011,

Vi var godt klar over, at denne ændring var til gene for mange, men vi fandt dette skridt nødvendigt.

Jeg tror dog, at alle nu er glade for deres nye mail adresse.

Som I nok også ved, er der i Hundslund ved at blive etableret en ny byportal (hjemmeside), hvor alle foreninger og institutioner er repræsenteret.

Vi er også i fuld gang med at lave vores egen hjemmeside, der også vil kunne findes via Hundslund.dk.

Vi vil også kunne findes på vores egen internet adresse: www.hundslundnet.dk.

På vores hjemmeside vil der være alle relevante oplysninger om vor forening.

Jeg vil også nævne vores support telefon.

Hvis der opstår problemer med nettet, kan man altid træffe en repræsentant for foreningen ved at ringe til denne telefon. I de fleste tilfælde får I Bjarne i røret, men det kan også være en anden af bestyrelsen der passer vagten.

Nummeret er

25 78 35 10

.

25 78 35 10

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for det store arbejde de gør. Uden denne indsats, ville vore udgifter være meget større. – Vi ved vist alle hvad teknikker timer koster.

Endelig vil jeg takke Jonna og Jens for praktisk hjælp både teknisk og ved forplejningen her i aften.

Knud Naldal

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype Credit Free via Skype

Del siden