Genralforsamling 2010

Orientering fra HIA (Hundslund Internet Antenneforening) marts 2010.

 

Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19.00 blev der afholdt generalforsamling  i Klubhuset ved Hundslund skole.

 

Med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

Casper Breinholt blev foreslået og valgt. – Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Se beretningen efterfølgende.

 

3. Aflæggelse af regnskab.

Arne Overgaard fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.


4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.

Arne fremlagde budget for 2010.

På grund de ekstraordinære udgifter i forbindelse med ændringer til 5 Ghz, foreslog bestyrelsen en stigning af medlemskontingentet på kr. 25 pr. måned, og et uændret indskud på kr. 2000.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.


5. Eventuelle forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Afgående fra bestyrelse er Michael Huzell og Knud Naldal, – begge er villig til genvalg.

Afgående bestyrelsessuppleanter er Jens Knudsen og Kaj Pedersen, - begge er villig til genvalg

Michael Huzell og Knud Naldal blev genvalgt til bestyrelsen.

Jens Knudsen og Kaj Pedersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Afgående revisor er Tom Schneider og afgående revisorsuppleant er Per Winther. — begge er villig til genvalg.

Tom Schneider blev genvalgt som revisor.

Per Winther blev genvalgt som revisorsuppleant.    8. Eventuelt.

Intet.

 

 

 

Beretning 2009.

 

Jeg vil begynde med at oplyse, at vi pr. 31.12.2009 havde 76 medlemmer.

Vi har i 2009 fået 16 nye medlemmer og 9 udmeldinger. Altså en netto fremgang på 7 medlemmer.

 

Vi havde ellers troet, at Energi Midts fibernet havde kostet nogle medlemmer, men dette har altså ikke været tilfældet.

 

Jeg vil herefter, i tilfældig rækkefølge, fortælle lidt om hvad bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år.

 

Som jeg vist nævnte sidste år, havde vi problemer hos nogle medlemmer, der havde et for ringe signal.

Det har vi arbejdet meget med at forbedre.

Vi har skiftet kanaler på flere af senderne, hvilket har hjulpet meget.

Vi var dog ikke helt tilfreds med resultatet, og ved nærmere undersøgelse, konstaterede vi, at der i nogle områder i byen, var så megen ”støj” på samme frekvens, som vi bruger (2,4 Ghz båndet), at det ikke var muligt at få et rigtig godt signal til alle.

Vi beslutte derfor at vi ville ændre nogle af vore sendere til 5 Ghz båndet, da det ikke her er nær så store støj gener.

Vi havde egentlig bestemt, at vi ville starte med senderen på varmeværket, men da vi fik ekstra mange problemer i området der modtog signal fra  Torupvejssenderen, besluttede vi at starte her.

Det viste sig at være en god løsning. Vi har nu et godt signal til alle i dette område.

Det er også besluttet, at ændre senderen på varmeværket, så snart vejret tillader dette arbejde. – Her vil vi dog fortsat sende på 2,4 Ghz samtidig med at vi etablere en 5 Ghz sender.

De medlemmer der bliver skiftet til 5 Ghz, skal have nyt modtageudstyr.

Dette betales af foreningen.

 

Jeg kan i øvrigt sige, at vi lige har bestilt en opgradering af vores download hastighed fra 20 Mbit til 40 Mbit.

Vi måtte samtidig acceptere en ændring af upload hastigheden fra 10 Mbit til 5 Mbit.

Vi tror denne ændring vil give en betydelig bedre oplevelse på nettet. Vi tror ikke reduktionen af upload hastigheden vil kunne mærkes, da vi kan se på vores målinger, at vi slet ikke udnytter de 10 Mbit vi har i dag.

 

For at blive dygtigere, afholdte vi i efteråret en kursusrække for bestyrelsen og enkelte interesserede medlemmer.

Vi havde en meget dygtig lærer fra Grenå, der havde stor erfaring fra Grenå nettet, som er en del af det store Djurslandsnet.

Jeg tror det var en god investering. – Det kræver en hel del for at køre et net som vores.

 

Jeg kan i øvrigt oplyse, at vores hidtidige netadministrator Troels, er blevet afløst af Bjarne.

Troels ville gerne fritages for det til tider meget tidskrævende og belastende arbejde, som han nu gennem flere år har udført.

Vi er meget glade for at Troels vil fortsætte i bestyrelsen og har lovet at hjælpe primært Bjarne, hvis der opstår problemer. – Det er helt bestemt Troels der er mest inde i det tekniske.

 

Jeg vil også nævne, at vi har etableret en support telefon.

Medlemmerne kan nu ringe på nr. 25 78 35 10, hvis de har hjælp behov. Vi vil søge altid at have denne telefon åben. Hvis den ikke bliver svaret, er det muligt at indtale en besked.

 

Ellers har vi jo i året haft de sædvanlige ”små problemer” med udfald af senderne, strømproblemer og meget andet. Alt har vi har taget hånd om uden de store vanskeligheder.

 

Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for veludført arbejde.

Jeg vil også takke Jonna og Jens for deres hjælp til rigtig mange praktiske opgaver.

 

Jeg håber I fortsat synes det er spændende at få tingene til at fungere.

 

Knud Naldal

formand

 

Etablering support telefon.

 

Foreningen har etableret en support telefon.

Telefonen har nr. 25 78 35 10.

 

I bedes benytte dette nummer, hvis I har teknisk hjælp behov.

Vi vil søge altid at have denne telefon åben. Hvis den ikke bliver svaret, er det muligt at indtale en besked. – Husk navn og adresse.

 

Inden der ringes, prøv at afbryde strømmen til modtager udstyret i ca. 1 minut og prøv at kontrollere div. stik og egne trådløse rutere. Er der stadig ingen forbindelse ringes der til support telefonen.

 

Hvis der er problemer med hundslund mail, da ring til Michael Huzell på tlf. 26 33 07 26.

 

I er også velkommen til at sende en mail med spørgsmål eller ris og ros til: hia@hundslund.dk

 

Tips og Tricks.

 

Vi har i forbindelse med opkoblingen af medlemmerne fået betydelig erfaring i hvordan man får det bedste signal.
Vi kan her nævne nogle generelle forhold, der har stor betydning:

Placeringen af AP (”AP" eller Access point er den enhed der modtager trådløst internet) skal være så højt som muligt og udendørs.

Det kan have stor betydning at flytte antennen eller AP'en nogle meter til den ene eller anden side eller op eller ned.

Forsøg at få direkte sigt til senderen – undgå træer og bygninger.

Se Access Point'ets statusside på http://192.168.28.1 og se at signalkvaliteten er god, helst over 35% og gerne 40%+ .

 

De medlemmer som har antenne og modtageudstyr i én enhed (Nanno Station) vil opleve, at der kommer en boks frem, som beder om følgende:

Brugernavn: Skriv ”user”

Adgangskode: Her skal ikke stå noget.

Derefter kommer I ind på Main siden. Her er der en felt som hedder Signal Strength. Der er10 små felter, hvor der kan være 5 farver.

Der skal altid være farve i mindst 6 af felterne, helst flere.

 

Ændring til 5 Ghz.

 

Som nævnt i sidste meddelelse har vi, for at forbedre signal kvaliteten, besluttet at ændre frekvensen på nogle vore sendere fra 2,4 Ghz til 5 Ghz.

Det var meningen, at vi ville starte med senderen på varmeværket. Men da der opstod problemer hos flere af medlemmerne, der var opkoblet på Torupvej senderen, besluttede vi at starte her.

Det har her vist sig, at modtageforholdene er blevet meget bedre.

Vi vil inden længe foretage ændringen på senderen på varmeværket.

De medlemmer der bliver skiftet til 5 Ghz, skal have nyt modtageudstyr, som betales af foreningen.

 

Forøgelse af hastighed.

 

Som nævnt i formandens beretning, har vi bestilt en forøgelse af vores download hastighed fra 20 Mbit til 40 Mbit.

Vi måtte samtidig acceptere en ændring af upload hastigheden fra 10 Mbit til 5 Mbit.

Vi tror denne ændring vil give en betydelig bedre oplevelse på nettet. Vi tror ikke reduktionen af upload hastigheden vil kunne mærkes, da vi kan se på vores målinger, at vi slet ikke udnytter de 10 Mbit vi har i dag.

Vi forventer ændringerne primo april.

 

Medlemskontingent.

 

Der blev på generalforsamlingen besluttet at forhøje medlemskontingentet med kr. 25 til kr. 100 pr. måned.

Forhøjelsen skyldes primært udgiften til nyt modtageudstyr, til de medlemmer der skal have ændret modtage frekvensen fra 2,4 Ghz til 5 Ghz.

 

Kontakt til bestyrelsen.

 

Dette er bestyrelsens telefonnumre og e-mail adresser:
 

Knud: 86550385/ 61790385    hknaldal@gmail.com (ny mail)

Bjarne: 86550248/
23740548    hia@hundslund.dk
eller  rab@os.dk

Arne: 23113742                    
aov@hundslund.dk

Troels       : 86550133/ 51920133   
troels@hundslund.dk

Michael     : 86543134/ 26330726   
huzell@hundslund.dk

         

Med venlig hilsen.

       HIA

 

Del siden