Genralforsamling 2008

Referat af generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 3. marts 2008 kl. 19.00 på

Hundslund Kro

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Torben Sørensen foreslået og valgt uden modkandidat. Han konstaterede at

Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Ud over bestyrelsen

var dirigenten og 10 medlemmer mødt op.

2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling.

Godkendt uden bemærkninger.

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Se formandens beretning nedenfor. Godkendt uden bemærkninger.

4. Bestyrelsens visioner for fremtiden.

TM og formanden redegjorde for udbygningsplaner. Vi tager det helt roligt og tager

medlemmer ind, men udbygger ikke umiddelbart nettet, men konsoliderer det vi har

Og optimerer mht. hastighed og driftssikkerhed.. Hvis yderligere landsbyer og

Områder vil med må de selv lægge arbejdskraft til.

Vi vil starte forsøg med IP-telefoni op.

5. Aflæggelse af regnskab.

KEH fremlagde regnskabet – vedhæftet herunder.

Det blev godkendt uden bemærkninger.

6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det

Kommende år.

Kontingent fastsat som hidtil. Vi sætter tæring efter næring. Foreningen har en sund

økonomi.

7. Eventuelle forslag.

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som anført i vedhæftede bilag.

Vedtægtsændringer vedtaget uden bemærkninger.

8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Afgående fra bestyrelse er Kai Boisen og Knud Naldal

- Knud Naldal er villig til genvalg

Afgående bestyrelsessuppleant er Henrik Kobæk.

Knud Naldal genvalgt uden modkandidat.

Michael Huzell valgt ind i stedet for Kai Boisen

Suppleanter: Kaj Pedersen og Jens Knudsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Afgående revisor er Per Winter – er villig til genvalg

Per Vinther genvalgt

10. Eventuelt.

Michael Huzell redegjorde for Hundslund Net – byens hjemmeside, som foreningen nu

driver sammen med Borgerforeningen.

Del siden