Genralforsamling 2009

Referat af ordinær generalforsamling i Hundslund Internet Antenneforening tirsdag den 17. marts 2009 kl. 19.00 i Klubhuset ved Hundslund skole

Med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

Casper Breinholt foreslået og valgt. – Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig .

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger .

* Beretningen vedhæftes .

 

3. Bestyrelsens visioner for fremtiden.

Troels Michaelsen redegjorde for bestyrelsens planer for fremtiden. – Det kommende år vil foreningen koncentrere sig om forbedring af nettet både m.h.t. stabilitet og hastighed. – Der er p.t. ingen planer om yderligere udbygning. Bestyrelsen vil dog være åben, hvis der opstår et aktuelt behov . 


4. Aflæggelse af regnskab.

P.g.a. K.E. Hansens sygdom, fremlagde Per Winther regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger .


5. Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.

Bestyrelsens forslag til budget blev godkendt .

Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent på 75 kr. pr. måned  og uændret indskud på 2000 kr.

Forslaget blev godkendt

 

6. Eventuelle forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Afgående fra bestyrelse er Bjarne Sønniksen, Troels Michaelsen og K.E. Hansen – alle villig til genvalg.

Afgående bestyrelsessuppleanter er Jens Knudsen og Kaj Pedersen

Bjarne Sønniksen, Troels Michaelsen og K.E. Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.

Arne Overgaard og Jens Knudsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Arne Overgaard indgår i bestyrelsen p.g.a. K. E. Hansens sygdom .


8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Afgående revisor er Per Winther – er villig til genvalg

Tom Schneider blev valgt som revisor.

Per Winther blev valgt som revisorsuppleant .               


9. Eventuelt.

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Formand  Knud Naldal, næstformand Bjarne Sønniksen, kasserer Arne Overgaard, netadministrator Troels Michaelsen, sekretær Michael Huzell.

Del siden