Referat fra ordinær generalforsamling i Hundslund Internet Antenneforening.

Onsdag den 29. marts 2017 kl.19.00 i Kirkehuset, Hundslund.

Der var fremmødt 5 medlemmer & 5 fra bestyrelsen.

 

 

Dagsorden:

 

1) Valg af dirigent 

Forslag Knud Naldal - Knud Naldal blev valgt.

 

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

v/Morten Kamp Ditlev/Bestyrelsen - Beretningen kan læse nederst på siden.

 

3) Aflæggelse af regnskab for 2016 - Regnskabet blev fremlagt af formanden, men regnskabet var ikke blevet godkendt af revisorerne, pga. nogle tekniske problemer. regnskabet blev alligevel godkendt, men med den betingelse at når regnskabet var blevet godkendt af revisor Anders Moseholdt, ville det blive sendt ud til medlemmerne.

 

4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent/indskud for 2017

 

Indskud og medlemskontingent forbliver uændret. blev godkendt

Indskud 1450 kr. og medlemskontingent 125 kr. pr. måned.

 

Forslag til budget 2017 - Blev godkendt

 

5) Eventuelle forslag

Ingen indkomne forslag

 

6) Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

 

Formand                          Morten Kamp Ditlev

Næstformand                   Kjeld Holmelund (netadministrator)

Bestyrelsesmedlem           Michael Huzell (webmaster)

Bestyrelsesmedlem           Michael Høj

Bestyrelsesmedlem           Hans Jørgen Nymark

Kasser                              Karin Karlsson

Alle i bestyrelsen forsætter.

bestyrelsessuppleanter: Thomas Wallentin

 

7) Valg af revisor

Forslag Anders Moseholdt - blev valgt / forsætter

 

8) Eventuelt - der blev spurgt om hvorfor HIA ikke er med i den lokale folder for foreningen af Hundslund.

har det nye halmfyr på varmeværket noget at sige for masten på skorstenen.

 

Kjeld Holmelund – forslag om indkøb af nyt databaseprogram til administration af medlemskartotek - det blev godkendt.

 

Formandens beretning for året 2016/2017

Det har atter været et godt år for foreningen teknisk set. Der har været meget få problemer med nettet. Vi har været forskånet for kraftige storme, der kunne ødelægge master eller opsat udstyr.

Der har været et enkelt problem med en sender på Præsthøj-masten, som blev drejet en smule på grund af vindtryk. Derudover et større nedbrud her i det tidligere forår.

Efter ekstra ordinær generalforsamling i 2016 skulle bestyrelsen finde sit nye ståsted – Hans Jørgen Nymark ønskede ikke længere at fortsætte som formand. Undertegnede indvilligede i at overtage formandsskabet fra årsskiftet med Hans Jørgen som fortsat støtte også i 2017.

Kjeld blev næstformand og Karin Karlson blev valgt som ekstern kassér.

I øjeblikket er bestyrelsen fuldtallig, men der mangler suppleanter i forhold til vedtægterne.

Det er ønskeligt at bestyrelsen i samråd finder på alternative løsninger, så hovedparten af driften ikke er baseret på enkelte medlemmer. Kjeld Holmelund har gjort et fantastisk stykke arbejde som webmaster. Problemer er blevet løst på meget kort tid og vi har derfor ikke modtaget klager over dårlig betjening fra medlemmerne - tværtimod. Kjeld er foreningens styrke udadtil og sikre altid hurtige løsning ved nedbrud. Det er vigtigt for sikkerheden for de af bestyrelsen som skal udbedre fejl på systemet – der vil derfor kunne opleves dages nedbrud, da der skal lejes lift/sikkerhedsudstyr.

Det er derfor glædeligt at systemet er så stabilt til gavn for foreningens medlemmer.

Mål for 2017 er fortsat at få igangsat SMS ordning ved nedbrud og intern facebook gruppe for de medlemmer, som er på facebook.

Der er dog stadig bekymring omkring det store arbejde forud for opgraderingen af vores udstyr, som blev besluttet tilbage i 2016. Dette arbejde er igangsat og derfor dejligt at bestyrelsen i 2016 fik et nyt medlem, som foruden de resterende i bestyrelsen vil være behjælpelig med denne opgradering. Der kan i 2017 blvie brug for flere frivilligere kræfter til arbejdet omkring opgradering af vores udstyr.

I øjeblikket er vi 93 medlemmer – I forbindelse med udstykning af nye byggegrunde i Hundslund, så er Nybolig Odder kontaktet i forbindelse med reklamefremstød/salgsøjemed for at rekruttere nye medlemmer.

Foreningen er stadig 100 procent for medlemmer – og for de resterende 93 medlemmer er det på tide vi kommer i gang med opgraderingen så vi også fremadrettet kan sikre godt og stabilt internet i Hundslund og omegn.

Dette arbejde vil påbegyndes umiddelbart efter general forsamlingen.

 

Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til at takke Hans Jørgen Nymark for hans virke som formand igennem flere år. Hans Jørgen er fortsat en del af bestyrelsen og tak skal lyde til Hans Jørgen for hans tid som formand.

Tak til de fremmødte

Morten Kamp Ditlev

 

 

Referent Michael Huzell

 

 

Del siden